İSTİKLAL’DEN İSTİKBALE MİLLİ BİRLİK ŞUURU

BEYOĞLU BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ  “İSTİKLAL’DEN İSTİKBALE MİLLİ BİRLİK ŞUURU” KONULU ORTAOKUL VE LİSE KADEMELERİ İÇİN KOMPOZİSYON VE ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1)YARIŞMANIN ADI:

“İstiklalden İstikbale Milli Birlik Şuuru” konulu kompozisyon ve şiir yarışması

2) KONUSU:

Yarışma Konusu; İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif ERSOY’u yakından tanımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu yeniden hatırlama, İstiklal Marşı’mızı anlamaya ve kavramaya yönelik farkındalık yaratma, milli ruh istiklalin geçmişten geleceğe taşınan mesajlarını anlama

3) SÜRESİ:

Başlangıç: 09 Şubat 2017, Bitiş: 09 Mart 2017

4) KATEGORİ:

Ortaokul kademesinde şiir, Lise kademesinde kompozisyon

5)YARIŞMANIN AMACI:

 • Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği bu yarışma aracılığıyla ortaokul ve lise çağındaki çocukların, yakın tarihimizin kısa bir özeti ve bağımsızlığımızın simgesi olan “İstiklal Marşı”nın hangi duygu ve düşünceler altında yazıldığı ile ilgili bilinçlerini yükseltmek,
 • Öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini yazı aracılığıyla ifade etmelerine imkân vermek
 • Çocukların, örnek şahsiyetleri daha yakından tanımasına vesile olmak ve bilgilerini yetenekleri ile birleştirerek özgün bir çalışma yapmalarını sağlamak,
 • Bilgi toplumu oluşturulmasının asli kamusal alanları olan kütüphaneleri yaşayan çekim merkezleri durumuna getirmek,
 • Kütüphanelerin, öğrencilere eğitim süreçlerinin yanında, sosyal hayatlarında da fırsatlar sunabildiği ve kültürel yaşamda aktif bir rol oynadığı konusunda farkındalığı artırmak,
 • Doğru bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yapıcı bir biçimde kullanabilmeleri için, kütüphaneden faydalanmalarını teşvik etmek,
 • Sanatın evrenselliği aracılığı ile kardeşlik, dostluk, dayanışma, sanat sevgisi ve benzeri olumlu duygu ve davranışlar kazanmalarını sağlamak,
 • Milli ve manevi değerlere sahip olmanın öğrencilerimize kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmek,
 • Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek,
 • Edebiyata ilgisi ve yeteneği olan çocukları ödüllendirerek desteklemek,
 • Yarışmada başarılı olan öğrencilerin rol model olmalarını sağlayarak okullarımızda gündem oluşturmak
 • Çocukların aynı konu üzerinde farklı yaklaşımları görerek, düşünce zenginliğini artırmak,
 • Yaşadıkları topluma aktif bireyler olarak katılan, kendilerini ve çevresini geliştirme bilinç ve sorumluluğu alabilen insanlar olarak yetişmelerine katkı sağlamak,
 • Çocuklara bu yarışma ile kendilerini ve gerektiğinde ülkemizi, ulusal ve uluslararası benzer yarışmalarda temsil edebilmelerini sağlayacak tecrübeler kazandırmak.

6) YARIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİ:

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

7) KATILIM ŞARTLARI:

 • Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrenci olmak.
 • Her öğrenci bir eserle yarışmaya katılacaktır
 • Tüm eserler, yarışmanın adı ve konusuna uygun olmalıdır.
 • Eserler orijinal olup herhangi bir yerden alıntı veya kopya olmamalıdır, daha önceden yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışma sonunda ödül alan/almayan eserler, bütün telif haklarıyla Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi, ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, sosyal mecrada, basılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Teslim tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 •  İlk 10’a giren eserler   http://kutuphane.beyoglu.bel.tr adresinde yayınlanacaktır.

7.1.ŞİİR: 

 • Şiirde ölçü kullanıp kullanmamak serbesttir.
 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak A4 çizgisiz dosya kağıdına yazılmalıdır.
 • Yazılan her şiir EK-1 formu iliştirilmiş şekilde gönderilmelidir.
 • Yazılan şiirler 3(üç) sayfayı geçmemelidir, sayfanın arka yüzleri kullanılmamalıdır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilmelidir.

7.2.KOMPOZİSYON:

 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak A4 çizgisiz dosya kağıdına yazılmalıdır.
  • Yazılan her kompozisyon EK-1 formu iliştirilmiş şekildegönderilmelidir.
  • Yazılan kompozisyonlar 3(üç) sayfayı geçmemelidir, sayfanın arka yüzleri kullanılmamalıdır.
  • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilmelidir.

  8. UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

  8.1.Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşler

  1. Yarışmaya kademeye ait her sınıftan öğrencileri teşvik etmek, katılmasını sağlamak; öğretmen ve öğrencilere duyurmak.
  2. Ödüle layık eserleri hazırlayan öğrencileri tespit etmek.
  3. Öğrenciler eserlerini öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
  4. Bir kategoride birden fazla katılım varsa Okul Müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında, kurulan komisyon ile okul içi yarışmanın ilgili tüm iş ve işlemlerini kriterlere uygun bir şekilde yerine getirmek.
  5. Her okuldan ilk 3 eser, okullarda ilgili branş öğretmenlerinden (ortaokullarda; Türkçe ve Sosyal Bilgiler, liselerde; Edebiyat) kurulan komisyon tarafından belirlenecektir.
  6. Okullardaki komisyonlar; Ortaokullarda Türkçe ve Sosyal Bilgiler; liselerde Edebiyat branşlarında görev yapan 3 öğretmenden oluşacaktır.
  7. Yarışma komisyon; Ortaokul kademesinde şiir kategorisinde birinci, ikinci, üçüncü olan eserleri Lise kademesinde kompozisyon kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü olan eserleri seçeceklerdir.
  8. Seçilen eserler EK-1 Formu doldurularak tutanak altına alınacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir.
  9. Okulu temsilen dereceye giren eserleri (İlk 3’e hak kazanan ) şeffaf poşetlerde tasnif ederek 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi’ne teslim etmek.
  10. Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilgili olarak gelen duyuruları okulu temsilen seçilen öğrencilere ve velilere duyurmak.

  8.2.Belediye Başkanlığınca Yapılacak İşler

   • Belirlenen eserler ilgili okul müdürlükleri tarafından, Turabibaba Kütüphanesi’ne teslim edilecektir.
   • Her okuldan seçilerek Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne teslim edilen eserlerin tamamı arasından Kütüphane Müdürlüğü’nce oluşturulan seçici jüri tarafından ilçe birinci, ikinci ve üçüncüleri ile mansiyon almaya uygun bulunan eserler belirlenecektir.
   • Dereceye girenlerin isimleri http://kutuphane.beyoglu.bel.tr adresinden yayınlanacaktır.
   • Kategorilerinde İlk 3’e giren ve mansiyon eserler ödüllendirilecektir.

  8.3.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İşler

  1. Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm ortaokul ve liselerin katılmasını sağlamak.  Bu konuda gerekli duyuru ve yazıların okullara ulaşmasını sağlamak.
  2. Genel değerlendirmeyi yapacak seçici jüri için bilgili ve şartlara uygun olan tecrübeli öğretmenlerden, 1 Türkçe, 1 Edebiyat öğretmeni görevlendirmek.  

  8.4.Seçici Jürinin Yapılacağı İşler

  1. Şiir Jürisi: En az 3, en fazla 5 kişiden oluşturulacaktır. Jüri, Turabibaba Kütüphanesi’ ne gönderilen Beyoğlu geneli tüm resmi ve özel okulların ortaokul kademelerinden kendi okullarında ilk üçe hak kazanan eserler arasında değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme sonucunda, şiir kategorisinden Beyoğlu İlçe birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ile mansiyon eseri belirleyecektir.
  2. Kompozisyon Jürisi: En az 3, en fazla 5 kişiden oluşturulacaktır. Jüri, Turabibaba Kütüphanesi’ ne gönderilen Beyoğlu geneli tüm resmi ve özel okulların lise kademelerinden kendi okullarında ilk üçe hak kazanan eserler arasında değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme sonucunda, kompozisyon kategorisinden Beyoğlu İlçe birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ile mansiyon eseri belirleyecektir.
  3. Seçici Jüri Üyeleri:
     • Hasan Yiğit – Eğitimci-Yazar
     • Tayfur Esen - Editör
     • Bestami Yazgan – Eğitimci-Yazar
     • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek olan 1 Türkçe Öğretmeni
     • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek olan 1 Edebiyat Öğretmeni

   

  9. YARIŞMA TAKVİMİ

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Ortaokullara ve Liselere Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Afişlerin Turabibaba Kütüphanesi Tarafından Okullara asılması

  9 Şubat 2017

  Eserlerin Okul Müdürlüklerine Son Teslim Tarihi

  24 Şubat 2017

  Her Kategoriden İlk Üç Eserin Turabibaba Kütüphanesi’ne Teslim Tarihi

  28 Şubat 2017

  Seçici Jürinin Eserleri Değerlendirmesi

  1-8 Mart 2017

  Seçici Jürinin Dereceleri Belirleme Toplantısı

     9 Mart 2017

  Ödül Töreni

   13 Mart 2017

   

  10.DEĞERLENDİRME

  Eserler İncelenirken;

  KOMPOZİSYON DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


  Değerlendirme Kriterleri

  Puan Derecesi

  Derecelendirme

  En az 10 puan

  En fazla 20 puan

  1- Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü

   

  2- Kompozisyonda kullandığı dilin akıcılığı

   

  3- Kompozisyondaki yaratıcılık ve özgünlük

   

  4- Kompozisyonla duygu ve düşünceyi yazım kurallarına uygun ifade edebilme gücü

   

  5- Jüriyi etkileyebilme

   

  TOPLAM

   

  ŞİİR YAZMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  Değerlendirme Kriterleri

  Puan Derecesi

  Derecelendirme

  En az 10 puan

  En fazla 20 puan

  1- Konuyu şiir ile ifade edebilme gücü

   

  2- Şiirde kullandığı dilin uygunluğu

   

  3- Şiirdeki yaratıcılık ve özgünlük

   

  4- Şiirin duygu ve düşünceyi yazım kurallarına uygun ifade edebilme gücü

   

  5- Jüriyi etkileyebilme

   

  TOPLAM

   

  NOT: Tüm kategorilerdeki değerlendirmeler “100”puan üzerinden yapılacaktır.

  11.ÖDÜLLER:

  • Birincilere   : Ortaokul - Laptop  /  Lise - Laptop
  • İkincilere     : Ortaokul - Tablet      /  Lise - Tablet
  • Üçüncülere  : Ortaokul - Bisiklet /  Lise - Bisiklet
  • Mansiyona değer bulunan eser sahibine (Ortaokul ve Lise): Kitap Seti
  • Yarışmaya katılıp okulunda dereceye girenlere: “Katılım Belgesi”
  • Öğretmenlere: “Teşekkür Belgesi” Ortaokulda şiir kategorisinde ve lisede kompozisyon kategorisinde Beyoğlu İlçe genelinde derece alan öğrencilerin öğretmenlerine verilecektir.

  12.ÖDÜL TÖRENİ

  13 Mart 2017 Pazartesi günü planlanmakta olup, yer ve içerik bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

  EK-1 Formunu indirmek için TIKLAYINIZ!!!

  Etkinlikler

  Salı-Cuma : 09:00 - 18:00
  Cumartesi : 10:00 - 17:00
  Pazar : 13:00 - 17:00
  Resmi tatillerde kütüphane kapalıdır.